Staff

img

Summary of Teaching Staff

S.No. Department Professor Assoc. Professor Asst. Professor Total
1 Ayurved Samhita & Siddhant 0 1 2 3
2 Rachana Sharir 1 2 2 5
3 Kriya Sharir 0 1 1 2
4 Dravyaguna Vigyana 2 2 2 6
5 Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana 2 1 2 5
6 Rog Nidan avum Vikriti Vigyan 0 1 2 3
7 Swasthavritta & Yoga 0 1 1 2
8 Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka 1 0 1 2
9 Kayachikitsa 1 0 2 3
10 Panchakarma 2 2 2 6
11 Shalyatantra 3 2 2 7
12 Shalakya Tantra 1 2 2 5
13 Prasuti & Stri Roga 1 1 2 4
14 Kaumarbhritya 0 1 1 2